ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-01-2019 ten aanzien van alle diensten, producten en werkzaamheden van firma AVL Productions gevestigd aan Veerweg 32D 5171 PW Kaatsheuvel hierna te noemen verhuurder.

ARTIKEL 1

1. Verhuurder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van huurder en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de in het vorige lid genoemde voorwaarden laten echter de algemene voorwaarden van verhuurder onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van huurder en/of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts onder vorengenoemde condities door verhuurder aanvaard en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties.
4. Indien verhuurder bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met huurder heeft gemaakt, kan huurder bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen.

ARTIKEL 2

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst vermelde goederen, inclusief de vermelde accessoires.

ARTIKEL 3

Alle opdrachten en uitvoeringen vallen onder deze algemene voorwaarden, die bij huurder bekend zijn, althans bekend kunnen zijn; immers bij de eerste nieuwe opdracht verplicht verhuurder zich om een exemplaar van deze voorwaarden gratis te verstrekken; Bovendien hebben bestaande relaties gratis een exemplaar toegezonden gekregen.

ARTIKEL 4

A) De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de huurperiode terug te bezorgen op de daarvoor vastgestelde tijdstippen. Dit afhalen en terugbezorgen is geheel voor risico en rekening van de huurder en dient te geschieden in een gesloten transportmiddel.
B) Indien de verhuurder zich heeft verplicht de gehuurde goederen aan huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de leveringstijd. Overschrijding van de levertijd geeft huurder geen recht op schadevergoeding of compensatie.

ARTIKEL 5
De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien huurder niet uiterlijk binnen 12 uur heeft gereclameerd worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

ARTIKEL 6
Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires, of door enige andere oorzaak, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

ARTIKEL 7

A) De overeenkomst is gesloten voor de in de overeenkomst vastgestelde termijn
B) Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een hele dag.
C) Huurder is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het tijdstip van het beëindigen van de huur bij de verhuurder terug te bezorgen. Bij in gebreke blijven zal en boete aan de huurder in rekening worden gebracht, groot 1 x dagprijs per 12 uur overschrijding of een gedeelte van die periode.

ARTIKEL 8

Verhuurder heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een opdracht hoe dan ook te weigeren.

ARTIKEL 9

Aansprakelijkheid en reclames:
A) Reclames terzake van verhuuropdrachten dienen binnen 12 uur nadat de verhuurartikelen zijn opgehaald door huurder aan verhuurder te worden gedaan. Bij gebreke hiervan wordt verhuurder geacht in overeenstemming met haar te verplichtingen de opdracht te hebben uitgevoerd.
B) Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde verhuurartikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal verhuurder in eerste instantie de goederen voor zover nodig gratis repareren en indien reparatie niet mogelijk blijkt, dan zal verhuurder overgaan tot herlevering. Indien zowel reparatie als herlevering niet mogelijk blijken te zijn, zal verhuurder overgaan tot restitutie van het door huurder betaalde huurbedrag. Tot enige andere verplichting is verhuurder niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

ARTIKEL 10

Alle bedragen staan in principe vermeld in Nederlandse valuta. Indien verhuurder al dan niet op verzoek van huurder de diensten in een andere valuta vermeldt, dan wordt de koers gehanteerd die De Nederlandse Bank gebruikt, terwijl de op het buitenlands betalingsverkeer drukkende kosten voor rekening zijn van huurder. Een eventuele nadelige koers is eveneens voor rekening van huurder.
A) Tenzij op de rekening anders staat vermeld, geschiedt de betaling à contant bij retour der gehuurde goederen. Bij overschrijding van de vermelde betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% per maand voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
B) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen / te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00 en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra verhuurder de vordering aan derden ter incasso heeft gegeven.
C) Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekeningen met eventuele terugvorderingen van de huurder op grond van deze overeenkomst is uitgesloten.
D) Indien huurder in gebreke blijft met de voldoening van de factuur en / of een gedeelte daarvan, dan zal verhuurder na aanmaning, bij geen betaling de vordering uit handen geven aan derden. De daarmee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen dan eveneens voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen / te incasseren bedrag alles exclusief BTW met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met alle gerechtskosten, waaronder Griffierechten, Gerechtsdeurwaarders(exploit)kosten, etc.

ARTIKEL 11

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
A) De gehuurde goederen volgens de bedieningsvoorschriften te behandelen.
B) Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
C) De verhuurder ten alle tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
D) Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.
E) Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend te doen met toestemming van de verhuurder.

ARTIKEL 12

In bepaalde gevallen is verhuurder gerechtigd een waarborgsom vast te stellen, die door huurder betaald dient te worden voor de in ontvangst name der goederen. Deze waarborgsom kan door de verhuurder gebruikt worden ter compensatie van vervallen huurtermijnen, als ook ter dekking van kosten van reparatie en/of reiniging. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het verhuurcontract, nadat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, aan de huurder teruggegeven.

ARTIKEL 13

Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, faillissement of staking der betaling door huurder, dient de verhuurder onverwijld ingelicht te worden, terwijl tevens de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte moet worden gebracht van onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 14

A) De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden.
B) Veranderingen c.q. reparaties aan de gehuurde goederen worden door de verhuurder slechts verricht in de eigen werkplaats.
C) Indien schade aan goederen buiten de schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen tijdens de duur van de overeenkomst. Huurder heeft geen recht op schadevergoeding t.g.v. schade of gebreken.
D) Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade die door derden wordt aangebracht, gedurende de werkzaamheden, m.u.v. het onder punt 2 B genoemde tijdsbestek.

ARTIKEL 15

Voor schade die aan de huurder direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schadeclaims van derden. Dit geldt ook m.b.t. schade i.v.m. het gebruik van ondeugdelijke materialen of constructiefouten.

ARTIKEL 16

Deze overeenkomst kan te allen tijde door de verhuurder worden opgezegd met onmiddellijke ingang, waarbij de goederen in dezelfde staat als waarin ze door verhuurder aan huurder ter beschikking zijn gesteld ter beschikking komen te staan voor de verhuurder. Eventuele reparatie- en/of reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 17

Tijdens de huurperiode dient de huurder de goederen te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden, en in het algemeen tegen alle omstandigheden die buiten de schuld van de huurder tot schade of gemis kunnen leiden.

ARTIKEL 18

A) Indien de huurder niet in staat is de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te bezorgen, dient hij aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen ter grootte van de nieuwwaarde van de goederen op de datum van de beëindiging van de overeenkomst.
B) Bij Annulering bent u verplicht het volledige bedrag te betalen van de getekende offerte.

ARTIKEL 19

Op alle door de verhuurder te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de verhuurder c.q. uit met de verhuurder gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verhuurder, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.